8. 2. 2019

Kurzy na mieru

Okrem nižšie uvedených oblastí ponúkame aj konzultácie a poradenstvo k rôznym špecifickým situáciam podľa požiadaviek.

školenie a skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle vyhl. MPSV R SR č.508/2009 Z.z. § 21,22,23 (skupina 05.1 v zmysle zákona NR SR č.124/2006 príloha č.2)

prípravné školenie revíznych technikov elektrických zariadení ku skúškam odbornej spôsobilosti na TI SR v zmysle vyhl. MPSV R SR č.508/2009 Z.z §24 (skupina 05.2 v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 príloha č.2)

aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z

Cieľom našich kurzov je oboznámiť širokú elektrotechnickú verejnosť s platnými postupmi a zásadami bezpečnosti pri činnostiach súvisiacich s elektrickými zariadeniami, ako aj s novou terminológiou, vysvetliť ako chápať nástup nových zákonov a noriem do praxe elektrotechnika a ako postupovať pri uvádzaní nových predpisov do používania. 

Naše kurzy a konzultácie sú vykonávané formou odborných prednášok, výkladom, komentárom, poukázaním praktických príkladov doplnených zaujímavými videoukážkami, praktickými cvičeniami, ukážkou meracej techniky, praktickými meraniami na elektrických zariadeniach a p. V závere prednášok nebude chýbať diskusia doplnená bohatými praktickými skúsenosťami lektora, skúseného revízneho technika elektrických zariadení.

Najbližšie termíny:

Miesto konania : 
             Remonta spol. s r.o. prevádzka Vlčie hrdlo 50 Bratislava
             ( budova internátu SOU SLOVNAFT) 


    Odborný lektor a zástupca :
             Červenka Jaroslav, revízny technik elektrických
             zariadení bez obmedzenia, konateľ spoločnosti 

Prihlasovanie uchádzačov:
 

Uchádzači, alebo kompetentní zodpovední pracovníci formou prihlášky zasielajú svoje požiadavky na prípravu pracovníkov a overenie ich odbornej spôsobilosti:

1) na emailovú adresu remonta@remontabratislava.sk

2) prostredníctvom kontaktného formulára

3) vyplnením registračného formulára na našich stránkach

Tlačivo prihlášky nájdete nižšie. V prihláške ku skúške žiadatelia musia presne špecifikovať požiadavky na stupeň odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých paragrafov 21-23 vyhlášky MPSV R SR č.508/2009 Z.z. a ich pracovné zameranie, pretože na základe tejto špecifikácie je cielene zameraná odborná príprava žiadateľov a skúšobná komisia vyberá zodpovedajúcu problematiku ku skúškam odbornej spôsobilosti.

Prihláška $20.doc
    Prihláška AOP.doc
    Prihláška ku skúške $21-23.doc
    Prihláška RevTech.doc
    Lekársky posudok.pdf

Záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva:
 

– písomným testom s patričným počtom otázok (podľa rozsahu a druhu požadovaného osvedčenia) s cieľom rýchleho overenia základného prehľadu znalosti daných predpisov a STN. Každá otázka v teste má textovú časť a tri odpovede, z ktorých len jedna je správna. Čas na označenie otázky je vyčlenený cca 1 minútou. Splnenie podmienky úspešného overovania znalostí je najmenej 80% správnych odpovedí .Vyhodnotenie písomnej časti sa hodnotí stupňom vyhovel resp. nevyhovel. Ak je písomná skúška klasifikovaná ako nevyhovujúca, k ústnej skúške sa už nepristupuje.

– ústnou skúškou, ku ktorej sa pristupuje po úspešne zvládnutej písomnej skúške. Účastník podľa požadovaného rozsahu obdrží 5-7 otázok, na ktoré po krátkej príprave zodpovedá pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Vyhodnotenie ústnej skúšky – účastník musí na všetky zadané otázky odpovedať aspoň 80%-nou úspešnosťou, pričom výsledok sa opäť hodnotí stupňom vyhovel resp. nevyhovel.

– praktickou skúškou z poskytovania neodkladnej resuscitácie na predloženom modele postihnutého človeka. Výsledok sa opäť hodnotí stupňom vyhovel resp. nevyhovel. Jednotlivé časti skúšok sú zapísané dotlačiva „Zápis o skúške“, ktorý podpisujú všetci členovia komisie.

Po úspešne zvládnutej skúške bude vystavené osvedčenie odbornej spôsobilosti ktoré bude mať platnosť 5 rokov od dátumu jeho vystavenia. Do tohoto termínu je nutné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu, inak osvedčenie stráca platnosť.

Požadované doklady ku skúške:
 

 – fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom elektrotechnickom vzdelaní (vyuč. list, maturitné vysvedčenie,VŠ diplom)

– vyplnená prihláška ku skúške podľa priloženého formulára s potvrdením dĺžky odbornej praxe a potvrdením zdravotnej spôsobilosti od lekára.

– preukaz totožnosti k nahliadnutiu

 

Aktualizačnú odbornú prípravu sú povinný absolvovať:
 

– všetci elektrotechnici, ktorí vlastnia osvedčenie odbornej spôsobilosti (§21,22,23,24) vyhl.č. 508/2009 Z.z vydané po 30.06.2006.

– elektrotechnici, ktorí už absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu ju musia znovu absolvovať 1x za päť rokov. Osvedčenia odbornej spôsobilosti elektrotechnikov, ktoré boli vydané do 30.06.2006 a ich držitelia neabsolvovali aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do 30.04.2008, stratili po tomto dátume svoju platnosť. Aktualizačná odborná príprava sa absolvuje každých päť rokov. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov spočíva najmä v prehľade nových technických predpisov a STN za posledné obdobie. Zopakujú sa základné predpisy a normy, najmä ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, bezpečnostné predpisy pri práci na elektrických zariadeniach, oboznámenie elektrotechnikov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce a bezpečnými pracovnými postupmi. V závere aktualizačnej odbornej prípravy sa po predchádzajúcom krátkom pohovore každému účastníkovi vystaví potvrdenie o absolvovaní tejto prípravy (zadná strana originálu osvedčenia).

 

Skupiny a triedy elekrických zariadení:
 

trieda „A“ – objekty bez nebezpečenstva výbuchu 

trieda „B“ – objekty s nebezpečenstvom výbuchu

trieda „B1“ – regulačné stanice plynu

skupina „E1“ – elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 

skupina „E2“ – elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov

Top